Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

„1,2,3 umiem Ja, umiesz Ty”

Projekty oświatowe » „1,2,3 umiem Ja, umiesz Ty”

Projekt „1,2,3 umiem Ja, umiesz Ty” był realizowany w latach 2011/2012 oraz 2012/2013 w szkołach podstawowych Gminy Skoczów wśród uczniów klas I-III.

W szkołach podstawowych Gminy Skoczów w klasach I-III w roku szkolnym 2012/2013 kontynuowany był projekt pn.”1,2,3 umiem Ja, umiesz Ty”, na realizację którego środki pozyskano z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic edukacyjnych w jakości usług edukacyjnych”.

Ogólnym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas 1-3 w szkołach podstawowych Gminy Skoczów. Wśród celów szczegółowych zaplanowano: zwiększenie świadomości i wypracowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie i sylwetkę; wzrost umiejętności czytania i pisania, umiejętności matematycznych i logicznego myślenia, zainteresowań i wiedzy matematyczno – przyrodniczej; ograniczenie zjawiska dysleksji; poprawę zdolności mowy, umiejętności komunikacji, nawiązywania kontaktów, współpracy  w grupie, umiejętności rozwiązywania problemów; zwiększenie samooceny. Projekt skierowany był do dzieci, które w wyżej wymienionych obszarach napotkały na trudności w nauce, a w przypadku zajęć rozwijających wiedzę matematyczno - przyrodniczą wykazały w tym kierunku zdolności, które warto poszerzać.

Zrealizowano następujące zajęcia:                                                               

  • usprawniające umiejętności czytania i pisania;                 
  • usprawniające umiejętności matematyczno-logiczne;
  • rozwijające wiedzę matematyczno-przyrodniczą;
  • logopedyczne;
  • socjoterapeutyczno-psychoedukacyjne,
  • gimnastyka korekcyjna.

W związku z możliwością zwiększenia dofinansowania projektu do 20% jego pierwotnej wartości w ramach obowiązującej umowy o dofinansowanie projektu Gmina Skoczów dokonała oszacowania potrzeb i zawnioskowała o dodatkowe środki finansowe na rozwiązanie istniejących problemów. Dokonano dodatkowo diagnozy wśród uczniów klas I-III Szkół Podstawowych i zwiększono liczbę zajęć realizowanych dotychczas w ramach projektu oraz wprowadzono nowe formy zajęć: kółko teatralne, kółko szachowe, kółko plastyczne, zajęcia z muzykoterapii, zajęcia usprawniające umiejętności manualne.

Do zajęć zakupiono specjalistyczne pomoce dydaktyczne: tablica pięciolinia, tablica matematyczna, ekran projekcyjny, mapa, zestaw kontrolny Pus.

Całkowity koszt projektu: 372 440,11 zł

  
Facebook