Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

"Kierunek motywacja - edukacja"

Projekty oświatowe » "Kierunek motywacja - edukacja"

Gmina Skoczów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Kierunek Motywacja – Edukacja”

Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia oraz wzrost wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych matematycznych, naukowo-technicznych, porozumiewania się w językach obcychi kompetencji społecznych u 960 uczniów skoczowskich szkół podstawowych:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Skoczowie,
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie,
  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krystyny Bochenek w Skoczowie,

poprzez zrealizowanie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kółek, warsztatów interpersonalnych i doradztwa zawodowego oraz utworzenie nowoczesnych pracowni matematycznych i przyrodniczych umożliwiających pracę metodą eksperymentu.

Dzięki szkoleniom, 52 nauczycieli powiększy swoją wiedzę, co będzie miało przełożenie na przygotowanie i prowadzenie zajęć.

Czas realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.12.2020

Dofinansowanie projektu z UE: 1 053 620,21 PLN

Wartość projektu: 1 239 553,19 PLN

 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki rezultatu    -   wskaźniki kluczowe

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.]

Ogółem wartość docelowa 3

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]

Ogółem wartość docelowa 47

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.]

Ogółem wartość docelowa 3

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu [osoby]

Ogółem wartość docelowa 768

Wartość docelowa - Kobiety 376

Wartość docelowa - Mężczyźni 392

 

 

 

Facebook