Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Awans zawodowy

Informacje i procedury » Obowiązujące procedury » Awans zawodowy

 

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego

 nauczyciela mianowanego

 

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 21 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn.zm.)

2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 poz. 393 z późn. zm.)

 

I. Wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

 

Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wszczyna się na wniosek nauczyciela skierowany do Burmistrza Miasta Skoczowa, który należy złożyć na Biurze podawczym Urzędu Miasta Skoczowa, ul. Rynek 1.

(wzór wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego - załącznik nr 1)

 

Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego powinna obejmować:

1/ poświadczone kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe –

  • dyplomy uczelni,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji pedagogicznych jeżeli studia nie były studiami o specjalności nauczycielskiej lub z treści dyplomu nie wynika, że były to studia o specjalności nauczycielskiej,
  • dyplomy ukończenia studiów podyplomowych,
  • świadectwa ukończenia kursów kwalifikacyjnych,
  • certyfikaty (dotyczy poziomu znajomości języków obcych).

 

2/ poświadczona kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego lub poświadczone kopie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego jeżeli  wydano kolejny akt w związku z uzyskaniem wyższego poziomu wykształcenia w okresie stażu.

3/ zaświadczenie dyrektora szkoły.  (wzór zaświadczenia dyrektora szkoły - załącznik nr 2).

4/ poświadczone kopie dokumentów potwierdzających zmianę nazwiska jeżeli na dokumentach jest nazwisko inne niż aktualne.

Wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciele składają w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

W przypadku niedotrzymania w/w terminu nauczyciele zobowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego od dnia 1 listopada poprzedniego roku do dnia 30 czerwca danego roku Burmistrz Miasta Skoczowa wyda decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego od dnia 1 lipca danego roku do dnia 31 października danego roku Burmistrz Miasta Skoczowa wyda decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

 

II. Przebieg postępowania egzaminacyjnego

 

Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje Burmistrz Miasta Skoczowa.

W skład komisji wchodzą:

1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,

2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3) dyrektor szkoły,

4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

Burmistrz Miasta Skoczowa ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju, co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w szkole tego samego typu i rodzaju oraz co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, co nauczyciel.

Organ powołujący komisję egzaminacyjną przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i załączonych dokumentów.

Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, Burmistrz Miasta Skoczowa wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Burmistrz Miasta Skoczowa powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.

Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans stopień awansu zawodowego:

- dokonuje prezentacji dorobku zawodowego,

- odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 6 ust.2 rozporządzenia.

Komisja egzaminacyjna podejmuje rozstrzygnięcia w obecności, co najmniej 2/3 składu swoich członków.

Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, w punktach według skali od 0 do 10.

Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z tym że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.

Nauczyciel zdaje egzamin przed komisją egzaminacyjną, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi, co najmniej 7.

Z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej sporządza się protokół zawierający w szczególności:

- datę i miejsce posiedzenia komisji,

- imiona i nazwiska członków komisji,

- imiona i nazwiska osób uczestniczących w pracach komisji w charakterze obserwatora,

- pytania zadane nauczycielowi w czasie egzaminu oraz informację o udzielonych przez nauczyciela odpowiedziach,

- uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe,

- średnią arytmetyczną punktów, o której mowa w § 13 ust. 3 rozporządzenia,

- uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji,

- podpisy członków komisji uczestniczących w jej pracach.

Nauczyciel, który nie zdał egzaminu może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym, że nauczyciel kontraktowy może przystąpić ponownie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole.

 

III. Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

Warunkiem nadania nauczycielowi kontraktowemu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest spełnienie łącznie następujących warunków:

- spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w art. 9 ustawy,

- odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego,

- zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Nauczycielowi kontraktowemu spełniającemu w/wym. warunki, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nadaje Burmistrz Miasta Skoczowa

W przypadku niespełnienia przez nauczyciela w/wym. warunków do otrzymania stopnia nauczyciela mianowanego Burmistrz odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Od decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta Skoczowa możliwe jest odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, tj. Śląskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

IV.  Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego

 

Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przez Burmistrza Miasta Skoczowa oraz komisje egzaminacyjne sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, tj. Śląski Kurator Oświaty.

Czynności podjęte z naruszeniem przepisów ustawy Karta Nauczyciela, przepisów o kwalifikacjach nauczycieli lub przepisów o sposobie odbywania stażu, rodzaju dokumentacji załączanej do wniosku nauczyciela o postępowanie egzaminacyjne, zakresie wymagań egzaminacyjnych, trybie i zasadach działania komisji egzaminacyjnych są nieważne.

Nieważność czynności stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej organ sprawujący nadzór pedagogiczny, tj. Śląski Kurator Oświaty.

 

V. Nadanie nowego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w związku z uzyskaniem wyższego poziomu wykształcenia

 

Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia, niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, Burmistrz Miasta Skoczowa wydaje na wniosek nauczyciela, w drodze decyzji administracyjnej, nowy akt nadania stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.

Do wniosku o wydanie nowego aktu nauczyciela mianowanego należy załączyć:

- dokumenty potwierdzające uzyskanie wyższego poziomu wykształcenia lub poświadczone kopie,

- akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub poświadczoną kopię.

(wzór wniosku - załącznik nr 3)

 

NazwaRozmiar
icorozporzadzenieMEN.pdf96.58 KB
icoustawa Karta Nauczyciela.pdf253.59 KB
icozalacznikNr1_doProcedury .doc28.00 KB
icozalacznikNr2_doProcedury.doc35.00 KB
icozalacznikNr3_doProcedury.doc26.50 KB
Facebook