Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Deklaracja dostępności

Miejski Zarząd Oświaty Skoczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.mzo.skoczow.pl
Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2013-06-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-06-10

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Główną przeszkodą jest brak możliwości technicznych dostosowania obecnej strony internetowej do przepisów ustawy. Miejski Zarząd Oświaty jest w trakcie wdrożenia nowej strony internetowej spełniającej wymagania ustawy.
Elementy ułatwiające dostępność:

 • Strona posiada możliwość powiększenia tekstu o 200% bez utraty struktury strony;
 • Strona posiada wersję wysokiego kontrastu;
 • Strona posiada wyszukiwarkę;
 • Możliwa obsługa strony z poziomu klawiatury i za pomocą technologii asystujących.

Elementy niezapewniające dostępności:

 •  Strona internetowa nie zawiera skrótów: „Przejdź do treści”, „Przejdź do wyszukiwarki”, „Przejdź do menu”;
 • Wersja strony o wysokim kontraście nie zawiera elementów graficznych strony;
 • brak opisów alternatywnych przy zdjęciach i grafikach;
 • Brak opisów alternatywnych linków;
 • Kontrast tekstu w stosunku do tła na stronie nie zapewnia minimalnej proporcji 4,5:1;
 • Wyszukiwarka nie posiada właściwych opisów alternatywnych
 • Brak mapy strony;
 • Część tabel nie posiada nagłówków;
 • Układ strony nie jest dostosowany do wyświetlenia na urządzeniach mobilnych;
 • Załączniki w formacie PDF mogą nie być możliwe do odczytu przez programy asystujące (brak alternatywnych załączników);
 • Podkreślone teksty mogą nie być linkiem;
 • Treść podstron jest rozróżniona punktorami i numeracją natomiast nie ma podziału treści zgodnie z hierarchią znaczników h1 – h6;
 • Treść podstron jest wyjustowana.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 21 września 2020 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez administratora strony internetowej.

Skróty klawiaturowe
Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Łukasz Stępień, l.stepien@mzo.skoczow.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 535061456. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać:

 •  dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Mały Rynek 1

 1. Opis dostępności wejścia do budynków i przechodzenia przez obszary kontroli oraz dostępności korytarzy, schodów i windy..
  1. Budynek posiada jedno wejście główne, (zlokalizowane od strony wschodniej) które nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe do budynku nie posiadają systemu automatycznego otwierania na czujnik ruchu. W budynku nie ma zastosowanych systemów udzielających informacji głosowych ani pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Breille'a, barierą architektoniczną wewnątrz budynku są schody
  2. Na pierwszym piętrze, gdzie znajdują się biura Księgowości i Płac oraz na drugim piętrze gdzie są usytuowane pomieszczenia biurowe Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty, Dział Kadr oraz Organizacji Pracy wraz z biurem podawczym  nie ma zachowanej dostępności dla osób osoba niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim..
  3. Budynek nie jest wyposażony w pochylnię czy platformę oraz nie ma zastosowanych systemów udzielających informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Breille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku przy ul. Mały Rynek 1 na klatce schodowej   zamontowane są poręcze. Brak dostępnej toalety dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w windę
 2. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych dla lokalizacji budynku  przy ul. Mały Rynek 1, jest dostępny przy budynku Miejskiego Zarządu Oświaty oraz na parkingu przy ul Mickiewicza.
 3. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W MZO nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 5. Uwagi końcowe:
  Pracownicy MZO są przygotowani do udzielania informacji w kwestii dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zostanie zapewniony tłumacz języka migowy. W celu przywołania pracownika przez osobę niepełnosprawną w budynku przy ul. Mały Rynek 1 zamontowany będzie video domofon.   Na chwilę obecną budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
  Budynek wzniesiono początkiem XVII w. i jest wpisany do rejestru zabytków.
  MZO  podejmuje możliwe starania, aby budynek spełniał wymagania w zakresie umożliwienia jak najlepszej obsługi osób niepełnosprawnych.

 

 

Facebook