Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Skoczów do szkół, przedszkoli i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych

Dowóz uczniów odbywa się na podstawie art.39 ust.4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 z późn.zm.) i przysługuje:

1) uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

2) uczniom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Zasady składania wniosku w sprawie dowozu ucznia do szkoły, przedszkola lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego:
Prawo do wystąpienia o zorganizowanie dowozu do szkoły, przedszkola lub ośrodka dla dziecka niepełnosprawnego lub dofinansowanie dowozu przysługuje:
a) rodzicom ucznia,
b) prawnym opiekunom.

Rodzice lub prawni opiekunowie wskazują we wniosku:

  •  formę organizacji dowozu ucznia niepełnosprawnego do najbliższej szkoły, przedszkola lub ośrodka, tj. zapewnienie dowozu przez gminę lub zwrot kosztów przejazdu,
  •  okres świadczonej usługi dowozu ucznia do szkoły, przedszkola lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego /okres zwrotu kosztów dowozu dziecka.

Wnioski na nowy rok szkolny należy składać w biurze podawczym Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie, ul. Mały Rynek 1, 43-430 Skoczów,
Ze względu na procedury organizacyjne prosimy o składanie wniosku nie później niż do 15 lipca br.


Zasady organizowania dowozu:
1. Dowóz organizowany jest z miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego do szkoły, przedszkola lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego wskazanego we wniosku w sposób zapewniający udział ucznia we wszystkich zajęciach wynikających z planu nauczania.
2. Uczniowie dowiezieni do w/w placówek wcześniej niż przewiduje to plan zajęć zobowiązani są do skorzystania ze świetlicy szkolnej. Po zakończeniu zajęć uczniowie oczekujący na odwóz do domu są również zobowiązani do skorzystania ze świetlicy szkolnej.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek rodzica, prawnego opiekuna dziecka niepełnosprawnego (wzór wniosku w załączeniu).
2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
3. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.

NazwaRozmiar
icowniosek w sprawie dowozu ucznia.docx21.70 KB
icowniosek w sprawie dowozu ucznia.pdf411.57 KB
icoZalacznik nr 3 do wniosku.pdf148.96 KB
Facebook