Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Ja i moja edukacja

Projekty oświatowe » Ja i moja edukacja

Projekt „Ja i moja edukacja w szkole” w specyfice zaplanowanych działań stawia na rozwój indywidualny ucznia, co w praktyce oznacza że dobrane w projekcie  formy zajęć wynikają z potrzeb rozwojowych i dydaktycznych ucznia. Udział w zajęciach pozalekcyjnych jest szansą podniesienia własnych kompetencji kluczowych w obszarach  uznanych za konieczne do poprawy lub obszarach wartych poszerzenia ze względu na posiadane uzdolnienia.

Mając na względzie indywidualne podejście zaplanowano w projekcie dużą różnorodność form wsparcia. Każda ze szkół ma własny program realizacji zgodny z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców. Uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach podnoszących kompetencje: językowe, matematyczne, przyrodnicze, zmniejszające wady postawy, wady mowy.  Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami zaplanowano opiekę socjoterapeutyczną i dodatkowe zajęcia (hipoterapia, dogoterapia).  

Planując w projekcie wparcie Miejski Zarząd Oświaty oraz Dyrektorzy szkół opierali się o kilkuletnie doświadczenie w realizacji tego rodzaju przedsięwzięć.  W projekcie „Ja i moja edukacja w szkole” dokonano zatem połączenia sprawdzonych metod i form nauczania z innowacyjnymi.

Uczestnictwo w projekcie daje uczniowi szansę na podniesienie wiedzy, umiejętności, co z kolei przełoży się na uzyskanie lepszych wyników w nauce.  Efektem będzie podniesienie własnej samooceny, zrozumienie spójności nauki z życiem, a to  zaprocentuje w przyszłości zawodowej uczniów.

W celu podniesienia atrakcyjności zajęć w projekcie przewidziano doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, projektory, laptopy, tablety, plansze, mapy, zestawy ćwiczeń, oprogramowania na tablicę interaktywną itp.

Projekt jest dofinasowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, został zgłoszony do  konkursu 11.1.4  Poprawa efektywności kształcenia ogólnego (RPO WSL 2014-2020) ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Katowicach.

 

Całkowity koszt projektu: 906 682,50 zł
 


 

Facebook