Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

O NAS

http://mzo.skoczow.pl/files/logo.jpg

Dyrektor:  Joanna Radwan-Kmiecik

Zastępca dyrektora:  Łukasz Stępień

Główny księgowy:  Barbara Kuchejda

 

Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie

Przedmiotem działalności Miejskiego Zarządu Oświaty jest:

Kreowanie samorządowej polityki oświatowej oraz zarządzanie oświatą w zakresie powierzonym Gminie Skoczów, w tym realizacja zadań wynikających wprost z przepisów prawa oświatowego lub zleconych przez organy Gminy Skoczów.

Nadzór nad działalnością samorządowych placówek oświatowych Gminy Skoczów, tj. szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli publicznych oraz zespołów składających się z tych placówek oraz prowadzenie ich obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

Koordynowanie zadań w obszarze problematyki oświatowej powierzonych przez organy Gminy, jak również kontrolowanie placówek oświatowych w zakresie realizacji przez nie zadań powierzonych przez organ prowadzący.

Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie jest jednostką budżetową Gminy Skoczów działającą na podstawie:

  1. Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 730).
  2. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 60).
  3. Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 191).
  4. Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2260).
  5. Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 245),
  6. Uchwały nr XXV/323/2000 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Jednostki i nadania Statutu (uchwała nr XXXIII/411/2013 z 24 października 2013 roku.)
  7. Uchwała nr XXXIII/411/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/323/2000 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 listopada 2000r. w sprawie utworzenia Zespołu Jednostek Oświatowych w Skoczowie i nadania statutu Zespołowi
  8. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017r., poz. 59)
  9. Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe1) z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.60)
  10. Uchwała nr XXVI/293/2016 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany uchwały nr XXI/254/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Skoczów
Facebook