Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Ogłoszenie o naborze w Przedszkolu Publicznym w Harbutowicach

Oferty pracy » Ogłoszenie o naborze w Przedszkolu Publicznym w Harbutowicach

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W HARBUTOWICACH

            Dyrektor Przedszkola Publicznego w Harbutowicach ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela Przedszkola Publicznego w Harbutowicach.

Zatrudnienie zostało zaplanowane do projektu „Przedszkola nowych możliwości” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony od dnia 01.09.2016 r. do dnia 31.08.2017 r. wymiar etatu: 25/25

I.          Wymagania niezbędne:

 1. Wymagania kwalifikacyjne – studia wyższe  kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 poz. 1264).
 2. Niekaralność za przestępstwa umyślne, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi, cierpliwość, opanowanie, spostrzegawczość, podzielność uwagi połączona z umiejętnością koncentracji,
 2. Umiejętności wokalno-muzyczne, artystyczno-techniczne, wiedza regionalna
 3. Znajomość obsługi komputera,
 4. Komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w oparciu o wytyczne MEN, podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz projekt organizacji Przedszkola,
 2. Współpraca z rodzicami,
 3. Współpraca z personelem Przedszkola.

IV. Dokumenty wymagane:

 1. Życiorys i list motywacyjny,
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach,
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. Oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 7. List motywacyjny oraz cv powinny być opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 922)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie od dnia 03.08.2016 r. do dnia 16.08.2016 r. w godz. 700 - 1500 w Miejskim Zarządzie Oświaty w Skoczowie, ul. Mały Rynek 1, 43-430 Skoczów.

 

Facebook