Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Procedura przekazania publicznej placówki oświatowej

Informacje i procedury » Obowiązujące procedury » Procedura przekazania publicznej placówki oświatowej

Procedura przekazania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany na stanowisku dyrektora szkoły lub przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Skoczów.

 1. Ustępujący dyrektor szkoły/przedszkola (przekazujący) na podstawie wydanego zarządzenia przeprowadza inwentaryzację składników majątkowych, przynajmniej na miesiąc przed przekazaniem szkoły/przedszkola.
 2. O czynnościach inwentaryzacyjnych przekazujący dyrektor szkoły/przedszkola informuje na piśmie na co najmniej trzy dni przed rozpoczęciem inwentaryzacji dyrektora szkoły/przedszkola przejmującego szkołę/przedszkole. Przejmujący szkołę/przedszkole dyrektor może uczestniczyć w czynnościach inwentaryzacyjnych na prawach obserwatora.
 3. Po zakończeniu inwentaryzacji dyrektor szkoły/przedszkola (przekazujący) dokonuje rozliczenia inwentaryzacji (spisu z natury) z udziałem Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie w której - o ile będzie to wymagane - określa sposób rozliczenia ewentualnych rozbieżności jakie wynikły w toku pracy komisji inwentaryzacyjnej, a następnie przygotowuje protokół zdawczo-odbiorczy mienia i dokumentacji według wzoru jak załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
 4. Arkusze spisowe sporządzone w trakcie inwentaryzacji oraz ewentualny protokół rozbieżności przekazujący dyrektor szkoły/przedszkola dołącza do protokołu zdawczo- odbiorczego.
 5. W protokole zdawczo-odbiorczym składników majątkowych umieszcza się wykaz przekazywanej dokumentacji technicznej jednostki.
 6. Do obowiązków dyrektora szkoły/przedszkola (zdającego) należy przygotowanie i przedstawienie w trakcie przekazania szkoły/przedszkola:
 1. dokumentów i wykaz dokumentacji księgowej (znajdującej się w szkole/placówce),
 2. akt osobowych i dokumentów kadrowych wraz z ich wykazem,
 3. dokumentacji organizacji pracy szkoły.
 1. Dopuszcza się modyfikację wzorów protokołów oraz załączników do nich w zakresie niezbędnym dla właściwego przekazania jednostki przez przekazującego dyrektora dyrektorowi przejmującemu.
 2. Protokoły zdawczo-odbiorcze sporządza się w 4 egzemplarzach po jednym dla przekazującego dyrektora szkoły/przedszkola, przejmującego dyrektora szkoły/przedszkola, Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie oraz organu prowadzącego szkołę/przedszkole.
 3. Protokoły zdawczo-odbiorcze oraz załączniki do tych dokumentów - po sprawdzeniu ich zgodności ze stanem faktycznym - podpisują dyrektor szkoły/przedszkola zdający, dyrektor szkoły/przedszkola przejmujący oraz główny księgowy Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie- w zakresie spraw majątkowo-finansowych. Ponadto w/w dokumenty podpisują osoby w obecności których nastąpiło przekazanie szkoły, jeżeli sytuacja taka miała miejsce.
 4. Czynności przekazania szkoły - według niniejszej procedury - winny nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu pełnienia obowiązków dyrektora szkoły/przedszkola przez dyrektora przekazującego szkołę/przedszkole.
 5. Przez dyrektora szkoły/przedszkola przejmującego rozumie się osobę przejmującą szkolę/ przedszkole, którą organ prowadzący powołał na stanowisko dyrektora szkoły na kolejną kadencję lub osobę, której powierzył pełnienie obowiązków dyrektora szkoły/przedszkola, w stosownym trybie.

 

NazwaRozmiar
icoZarzadzenie Burmistrz Miasta Skoczowa z dnia 14.08.2014..pdf153.46 KB
icoProtokol zdawczo- odbiorczy.pdf71.77 KB
icozal1_zdawczo_odbiorczego.pdf56.67 KB
icozal2_zdawczo_odbiorczego.pdf50.20 KB
icozal3_zdawczo_odbiorczego.pdf39.37 KB
icozal4_zdawczo_odbiorczego.pdf42.96 KB
Facebook