Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Projekt Przedszkola nowych możliwości

Projekty oświatowe » Projekt Przedszkola nowych możliwości

Tytułem wstępu:

 

Składając wniosek o dofinansowanie projektu „Przedszkola nowych możliwości” w lutym  br. poddaliśmy analizie dane dostępności miejsc przedszkolnych na obecny rok szkolny 2016/2017 i 2 kolejne lata. W wyniku zmian dotyczących zniesienia obowiązku szkolnego dla 6 latków, w Gminie Skoczów przewidywano wystąpienie problemu z dostępnością do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 letnich. Wg dostępnych statystyk danych demograficznych w roku 2016/2017 zabrakłoby 242 miejsc. Taka sytuacja spowodowałby, że tylko 8% dzieci 3 letnich zostałoby zakwalifikowanych do wychowania przedszkolnego. Dlatego organ prowadzący w porozumieniu z Dyrektorami placówek przedszkolnych podjął decyzje o utworzeniu 5 dodatkowych oddziałów, a środki na sfinansowanie tego przedsięwzięcia pozyskać z działania.

Dokonaliśmy analizy możliwości przystosowania dotychczasowej bazy pod kątem możliwości utworzenia dodatkowych oddziałów na podstawie potrzeb sygnalizowanych z poszczególnych obwodów. Wnioskodawca planując ilość oddziałów i dzieci w poszczególnych oddziałach wykorzystał optymalne możliwości bazy w zakresie dodatkowych miejsc.

W projekcie zostaną wsparte Przedszkola Publiczne nr 1, nr 4 oraz jego oddział zamiejscowy w Międzyświeciu, PP Harbutowice i PP Pogórze. Z danych demograficznych wynika, że w ich obwodach potrzebne jest utworzenie dodatkowych miejsc:

-PP Harbutowice 82 dzieci w wieku przedszkolnych(3-6lat)-obecnie 40 miejsc dostępnych

-PP Pogórze 92 dzieci w wieku przedszkolnych(3-6lat)-obecnie 44 miejsc dostępnych

-PP 4 i PP 1 – obwód miasta Skoczowa: 593 dzieci w wieku przedszkolnych(3-6lat)-obecnie 495 miejsc dostępnych.

Wsparta zostanie także Przedszkole Publiczne w Ochabach, które doposażone zostanie w pomoce do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi i wprowadzi w.w zajęcia.

 

Krótko o projekcie:

Projekt „Przedszkola nowych możliwości” przyczyni się do wzrostu dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projektodawca w odpowiedzi na trudności związane z brakiem miejsc w Przedszkolach Gminy Skoczów i ograniczeniem w dostępie do wychowania przedszkolnego wśród dzieci 3 – letnich zaplanował utworzenie dodatkowych oddziałów, w których realizować podstawę programową będzie 100 dzieci. Ponadto do wzrostu upowszechnienia i atrakcyjności edukacji przedszkolnej przyczynią się dodatkowe działania podejmowane w projekcie: wydłużenie godzin pracy, wprowadzenie

dodatkowej oferty zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w zakresie mowy, korekty postawy, podniesienia kompetencji społeczno-emocjonalnych). W projekcie działania realizować będzie 5 placówek przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoczów. Projektem zostanie objętych ogółem 250 dzieci w wieku przedszkolnych w okresie od 01.09.2016-31.08.2017 roku.

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 5 dodatkowych oddziałów dla 100 dzieci, wydłużenie godzin pracy i wprowadzenie dla 250 dzieci w wieku przedszkolnym dodatkowej oferty zajęć wyrównujących szanse edukacyjne w Przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoczów, tj. Przedszkolu Publicznych nr 1, 4 z oddziałem zamiejscowym w Międzyświeciu, Przedszkolu Publicznym w Pogórzu przy ZSP w Pogórzu, Harbutowicach oraz wsparcie dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym w Ochabach z oddziałem zamiejscowym w Wiślicy w okresie od 01.09.2016-31.08.2017 roku.

 

PLANOWANE DZIAŁANIA

 

Utworzenie dodatkowych oddziałów

Przedszkole Publiczne nr 4 w Skoczowie

Utworzenie 5 godzinnego oddziału realizującego program zgodny z podstawą programową. Godziny pracy: 12,00-17,00, funkcjonujący od 01.09.2016-31.08.2017 (12 miesięcy).Nowością będzie wprowadzenie organizacji procesu dydaktycznego opartego na  systemie dwujęzycznym. Planuje się, że co najmniej 50% wszystkich sytuacji będzie się odbywała z wykorzystaniem języka obcego- j.angielskiego.

Nie będzie to typowa nauka języka angielskiego. Dzieci nie będą uczyły się słówek i gramatyki, ale poprzez uczestniczenie w autentycznych sytuacjach, naturalne słuchanie.

Podczas programu nauczania będą wykorzystywane techniki i metody:

-nauka poprzez naśladowanie i częste powtarzanie (np. słuchanie wielokrotnie tych samych historyjek, bajek, opowiadań),

-intensywne zastosowanie pomocy audiowizualnych (ilustrujących i wspomagających rozumienie wypowiedzi językowych),

- różnorodność i bogactwo wypowiedzi językowych i form aktywności,

-wykorzystanie różnego rodzaju czynności: manualnych, motorycznych (taniec, pantomima, scenki teatralne, zabawy ruchowe, rysowanie, wyklejanie itp.),

- uczenie się wszystkimi zmysłami, poprzez zabawę i własne działanie i doświadczenie (np. projekty),

-uczenie się poprzez rozwiązywanie problemów poznawczych (zagadki, rebusy itp.),

-intensywne szkolenie wymowy i intonacji poprzez zastosowanie rymu, rytmu, taktu i melodii (piosenki, wyliczanki, wierszyki itp.),

-nauka w powiązaniu z sytuacją, w odniesieniu do środowiska dzieci i znanych im zjawisk (np. pogoda, pory roku, rośliny, zwierzęta itd.)

Zaplanowano zatrudnienie dwóch nauczycieli: nauczyciel polskojęzyczny, będący jednocześnie wychowawcą danej grupy, odpowiedzialnym za realizację programu dydaktycznego, oraz nauczyciel angielskojęzyczny. Nauczanie oparte jest na zasadzie one person, one language - jedna osoba komunikuje się z dziećmi tylko w jednym języku

Przedszkole Publiczne nr 4, Oddział zamiejscowy w Miedzyświeciu.

Utworzenie 5 godzinnego oddziału realizującego program zgodny z podstawą programową. Godziny pracy: 7,30-13,30, funkcjonujący od 01.09.2016-31.08.2017 (12 miesięcy)

 Przedszkole Publiczne nr 1

Utworzenie 5 godzinnego oddziału realizującego program zgodny z podstawą programową. Godziny pracy: 7,30-13,30, funkcjonujący od 01.09.2016-31.08.2017 (12 miesięcy)

Organizacja procesu dydaktycznego będzie prowadzona w oparciu o poszerzenie oferty oddziału o zajęcia artystyczne. Zaproponowany program pozwoli na kreatywne kształtowanie osobowości dziecka, realizację jego potrzeb, rozwoju zainteresowań i uzdolnień. Zaplanowano w poszerzonym zakresie realizowanie zajęć: rytmika, zajęcia plastyczne, zajęcia ceramiczne, śpiew, teatr.

 

Przedszkole Publiczne w Harbutowicach

Utworzenie 5 godzinnego oddziału realizującego program zgodny z podstawą programową. Organizacja procesu dydaktycznego będzie opierała się na edukacji regionalnej, co oznacza że cały proces wychowywania będzie przebiegał wokół regionalizmu cieszyńskiego.

Osiągnięciu celów wychowawczo - dydaktycznych będzie sprzyjać werbalne i niewerbalne wyrażanie przeżyć w formie zabaw i różnego rodzaju zajęć (w tym wycieczek), w związku ze znajomym dzieciom środowiskiem życia. Efektem pracy dydaktyczno-wychowawczej będzie poczucie przynależności narodowej związanej z językiem i kulturą, poszanowanie najbliższego środowiska i zasad organizacji życia społecznego, kształtowanie więzi i identyfikacja z najbliższym środowiskiem i regionem, znajomość tradycji rodzinnej, regionalnej i narodowej, dzieł kultury.

Wybrane formy pracy to:

- działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formatach z wykorzystaniem tradycji regionalnej.

- wycieczki i zajęcia terenowe,

- udział w uroczystościach przedszkolnych i środowiskowych,

- przeprowadzanie rozmów ze znanymi ludźmi,

- spotkania z ludźmi kultury i sztuki,

- kultywowanie tradycji obrzędów ludowych,

- urządzenie kącika regionalnego "Jak dawniej bywało",

-gromadzenie materiałów źródłowych, zdjęć z przeszłości naszego miasta i regionu

- wykonywanie albumów tematycznych.

 Przedszkole Publiczne w Pogórzu

Oddział 5 godzinny realizujący program zgodny z podstawą programową Organizacja procesu dydaktycznego będzie opierała się na edukacji regionalnej, co oznacza że cały proces wychowywania będzie przebiegał wokół regionalizmu cieszyńskiego. Dominującymi formami pracy będą

- działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formatach z wykorzystaniem tradycji regionalnej.

- działania wokalno-taneczne z wykorzystaniem tradycji regionalnej

- wycieczki i zajęcia terenowe,

- udział w uroczystościach przedszkolnych i środowiskowych,

- spotkania z ludźmi kultury i sztuki,

- kultywowanie tradycji obrzędów ludowych,

- urządzenie kącika regionalnego.

 

Wydłużenie czasu pracy przedszkoli

Wydłużenie przedszkola obejmie:

w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Skoczowie godz. 16,00-17,00 ogółem 208 dni x 1 godz., tj 208 godz.

w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Skoczowie godz. 16,00-18,00 ogółem 208 dni x 2 godz., tj 416 godz.

w oddziale zamiejscowym Przedszkola Publicznego nr 4 w Międzyświeciu godz. 16,30-17,30 ogółem 208 dni x 1 godz., tj 208 godz.

w Przedszkolu Publicznym w Harbutowicach godz. 6,30-7,30 oraz 16,30-17,30 ogółem 208 dni x 2 godz., tj 416 godz.

w Przedszkolu Publicznym w Pogórzu godz. 16,30-17,30ogółem 208 dni x 1 godz., tj 208 godz.

Ogółem 1456 godz.

Zadanie będzie polegało na sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Opieka będzie opierała się na prowadzeniu gier i zabaw edukacyjnych wspomagających rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka, wprowadzaniu zabaw aktywizujących oraz badawczo-rozwijających, rozbudzaniu zainteresowania otaczającym światem, organizowaniu zabaw

Realizacja dodatkowych zajęć:

Zajęcia będą realizowane: PP nr 4, PP nr 4- oddział w Międzyświeciu, PP nr 1, PP w Harbutowicach oraz PP w ZSP w Pogórzu w godzinach 16,00/16,30-17,00/17,30. Zostaną wprowadzone zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532): i będą to:

Zajęcia logopedyczne - 300 godz.(2 godz/tydzień/ każdą placówkę) (Ze względu na fakt, że ok 30% dzieci w wieku przedszkolnych ma trudności w mowie). Generalną zasadą prowadzenia ww. zajęć będzie stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy, zapobieganie powstawaniu wad i ich korygowanie (jeśli już powstały).

Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy gimnastyka korekcyjna z rytmiką - 300 godz (2godz/tydzień/każda placówka) Zajęcia mające na celu ograniczanie wad postawy, poprawę rozwoju psychoruchowego, obejmą ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne, gry i zabawy korygujące wady postawy, elementy rytmiki, form muzyczno-tanecznych z elementami choreografii, techniki relaksacyjne.

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne (zajęcia teatralne)300 godz (1 godz/tydzień) .W celu rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalne w przedszkolu będą realizowane zajęcia teatralne. Wybór tej formy wsparcia jest zgodny z potrzebami dzieci przedszkolnych oraz dopasowany do ich rozwoju i możliwość. Dziecko w wieku przedszkolnym ma naturalną potrzebę wyrażania się w różnych formach ekspresji: w mowie, ruchu, geście, rysunku, śpiewie. Poprzez formą teatralną dzieci kształtują swoje kompetencje społeczne i emocjonalne, zwiększa się poczucie własnej wartości.

  • obraz1.jpg

    Przedszkola Nowych Możliwości

    Zapraszamy do dwujęzycznego oddziału

    w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Skoczowie

    grupa popołudniowa  – godz. 12.30-17.30

Facebook