Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Projekty oświatowe

Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie jest inicjatorem, autorem oraz koordynatorem projektów oświatowych w tym współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Skoczów nieustannie dba o wszechstronny rozwój młodych mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości uczestnictwa w dodatkowych zajęciach. W ramach projektów wychowankowie placówek oświatowych mogą korzystać z dodatkowych zajęć rozwijających ich zainteresowania i pasje. Ponadto uczniowie, którzy mają problemy w nauce mają możliwość uczestnictwa w zajęciach, które wyrównają ich szanse edukacyjne i pozwolą uzyskać lepsze efekty w nauce, bez konieczności opłacania przez rodziców korepetycji, które niejednokrotnie przewyższają możliwości finansowe domowego budżetu. Dodatkowo w trosce o zdrowie uczniów we wszystkich szkołach podstawowych odbywają się bezpłatne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Już teraz widać efekty działań dotychczas zrealizowanych projektów - skoczowscy uczniowie osiągają coraz lepsze wyniki w sprawdzianach i egzaminach oraz zajmują czołowe lokaty w międzyszkolnych konkursach i zmaganiach na etapie wojewódzkim.

Miejski Zarząd Oświaty w ramach swojej działalności pozyskał ze środków Unii Europejskiej kwotę blisko 3 mln zł  na realizację projektów edukacyjnych, dzięki którym wsparcie w formie dodatkowych zajęć wyrównawczych, rozwijających, kursów i szkoleń zawodowych otrzymali uczniowie. Nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedszkoli placówek oświatowych, pracownicy oświaty mieli możliwość skorzystania z różnorodnych szkoleń i podnieść kwalifikacje. Szkoły biorące udział w projektach znacznie wzbogaciły swoją bazę dydaktyczną. Aby zapewnić młodym mieszkańcom lepszy start w przyszłość nieustannie składamy kolejne wnioski o dofinansowanie dodatkowych. Zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach, które obecnie oferują placówki oświatowe.

Więcej informacji można uzyskać u koordynatorów szkolnych oraz w Biurze Projektu: Miejski Zarząd Oświaty, ul. Mały Rynek 1, tel. /33/ 4874940, w godz. od 7.00 do 15.00.

 

Prowadzone projekty:

 • ,,Żłobek - nowe możliwości’’

  Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie od 4 lipca 2017r. rozpoczął realizację projektu „Żłobek nowe możliwości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zostanie utworzona filia Żłobka Dziennego, która będzie się znajdować przy Przedszkolu Publicznym nr 4 w Międzyświeciu, ul. Malinowa 2. W nowym żłobku powstanie 24 dodatkowych miejsc opieki. W związku z utworzeniem filii 48 osób na przestrzeni 2 lat będzie miało zwiększone szanse na zatrudnienie, powrót do zatrudnienia, utrzymanie zatrudnienia lub szanse na jego poszukiwanie. Zapewnienie opieki w wymiarze odpowiadającym zatrudnieniu umożliwi połączyć życie zawodowe z pełnieniem opieki, nie ograniczy możliwości zawodowych, nie spowoduje konieczności ograniczania czasu pracy, narażenia na niekorzystne warunki zatrudnienia lub utratę zatrudnienia. W przypadku osób bezrobotnych pozwoli na poszukiwanie i podjęcie pracy.

  W budynku, w którym powstanie żłobek zostaną przeprowadzone prace remontowo-renowacyjne. Filia zostanie wyposażona w nowe meble, łóżeczka, krzesełka i stoliki odpowiedniej wysokości, przewijak, wózek, dywany, pomoce dydaktyczne, zabawki, skrzynie na zabawki, naczynia do spożywania posiłków, nocniki, środki czystości i higieniczne.

  Planuje się, że opieka w żłobku będzie pełniona od 1 października 2017r. 5 dni w tygodniu w wymiarze 10 godzin dziennie (7-17). Dopuszcza się zmianę czasu pracy w przypadku wniosku rodziców. W ramach pełnienia przez żłobek funkcji opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjnych względem dzieci do lat 3 zaplanowano dodatkowe wsparcie w postaci zajęć ze specjalistami z obszaru logopedii, gimnastyki korekcyjnej i socjoterapii. Wsparcie zostanie skierowane do wszystkich dzieci będących pod opieką żłobka, ponieważ na tym etapie rozwoju nie można stwierdzić, że występuje deficyt, natomiast wprowadzenie specjalistycznej pomocy przyczyni się do ograniczania powstawania wad w/w obszarach. Dodatkowo podniesie rangę pracy żłobka jako instytucji o wysokich walorach – a nie ostatecznego rozwiązania.

  Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

 • images[4].jpg

  Podnosimy bezpieczeństwo w szkole: Bezpieczna +

  Rok szkolny 2016/2017. Bezpieczna + to Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach. Cel główny projektów to poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, sprzyjające kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania...

  Całkowity koszt projektu: 112 910,00zł

 • Projekt Przedszkola nowych możliwości

 • -programy-rozwojowe-szkol-w-gminie-skoczow-[2].png

  Ja i moja edukacja

  Rok szkolny 2016/2017. Projekt „Ja i moja edukacja” zakłada objęcie uczniów wsparciem w formie zajęć pozalekcyjnych zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. W związku z tym w projekcie jest duża różnorodność form wsparcia, a każda szkoła ma własny program realizacji. Uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach podnoszących kompetencje językowe, matematyczne...

  Całkowity koszt projektu: 906 682,50 zł

 • -programy-rozwojowe-szkol-w-gminie-skoczow-[3].png

  Małe - wielkie odkrycia w szkole

  Rok szkolny 2016/2017. Głównym założeniem realizacji projektu „Małe - wielkie odkrycia w szkole” jest wprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w oparciu o metody eksperymentalne, naukę poprzez działanie praktyczne, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz innowacyjnych programów. Realizowane w ramach projektu zajęcia...

  Całkowity koszt projektu:  439 285,00 zł

 • „postaw-na-siebie”[2].jpg

  „Postaw na siebie”

  Jest to projekt, na którego realizację Gmina Skoczów pozyskała środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (WND-POKL.09.01.02-24-077/13). Zajęcia są realizowane  w okresie od 3 lutego 2014 roku do 30 kwietnia 2015 roku. Projekt ma na celu zachęcenie uczniów do podnoszenia wiedzy i umiejętności poprzez wprowadzenie atrakcyjnej oferty dodatkowych zajęć i nowoczesnych technik.

  Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

  Całkowity koszt projektu: 654 930,00 zł

 • -szkola-daje-szanse-i-nowe-mozliwosci-w-gminie-skoczow-.png

  Szkoła daje szansę i nowe możliwości w Gminie Skoczów

  Jest to projekt, na którego realizację Gmina Skoczów pozyskała środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (WND-POKL.09.01.02-24-049/14). Zajęcia realizowane będą w okresie od września 2014 roku do czerwca 2015 roku. Projekt skierowany jest do szkół podstawowych oraz gimnazialnych w znajdujących się w Pierśćcu, Ochabach oraz Pogórzu.

  Projekt ma na celu zachęcenie uczniów do podnoszenia wiedzy i umiejętności poprzez wprowadzenie atrakcyjnej oferty dodatkowych zajęć i nowoczesnych technik.

  Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

  Całkowity koszt projektu: 625 302,81 zł

 • „1-2-3-umiem-ja-umiesz-ty”[4].jpg

  „1,2,3 umiem Ja, umiesz Ty”

  Projekt „1,2,3 umiem Ja, umiesz Ty”realizowany w latach 2011/2012 oraz 2012/2013 w szkołach podstawowych Gminy Skoczów wśród uczniów klas I-III. Ogólnym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas 1-3 w szkołach podstawowych Gminy Skoczów.

  Całkowity koszt projektu: 372 440,11 zł

 • „wszyscy-razem-zadbajmy-o-edukacje-przedszkolakow”[1].jpg

  „Wszyscy razem zadbajmy o edukację przedszkolaków”

  Jest to projekt, na którego realizację Gmina Skoczów pozyskała środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w placówkach przedszkolnych Gminy Skoczów. Jego realizacja przypada na rok szkolny 2013/2014. Celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie pełnienia obowiązków domowych, tradycji i kultury, fotografowania i majsterkowania, rozwój potrzeby uczenia, poznawania i poszerzenia zainteresowań oraz wzrost umiejętności interpersonalnych.

  Całkowity koszt projektu: 43 480,00 zł

 • -programy-rozwojowe-szkol-w-gminie-skoczow-.png

  Programy rozwojowe szkół w Gminie Skoczów

  Gmina Skoczów wystąpiła o środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizacje projektu "Programy rozwojowe szkół w Gminie Skoczów" (WND-POKL.09.01.02-24-090/14).

  Projekt został pozytywnie rozpatrzony na etapie oceny merytorycznej jednakże nie został przyjęty do realizacji z powodu wyczerpania środków finansowych przewidzianych w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski. W chwili otrzymania przez Gminę środków, projekt zostanie uruchomiony.

  Projekt skierowany będzie do szkół podstawowych oraz gimnazialnych na terenie miasta Skoczowa i będzie miał na celu zachęcenie uczniów do podnoszenia wiedzy i umiejętności poprzez wprowadzenie atrakcyjnej oferty dodatkowych zajęć i nowoczesnych technik.

  Uczestnictwo w zajęciach będzie bezpłatne.

  Całkowity koszt projektu: 614 000,00 zł

Strony:
Facebook