Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Strategia oświatowa

UCHWAŁA NR XXXII/396/2009 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA

Z DNIA 30 KWIETNIA 2009 R.

w sprawie zatwierdzenia Programu Rozwoju Placówek Oświatowych

w Gminie Skoczów.

 

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Miejska Skoczowa

u c h w a l a

§ 1

Zatwierdzić Program Rozwoju Placówek Oświatowych w Gminie Skoczów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w „Wieściach Skoczowskich”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa

NazwaRozmiar
icostrategia-oswiatowa.pdf

Program Rozwoju Placówek Oświatowych w Gminie Skoczów

815.03 KB
Facebook