Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Wyprawka szkolna 2014

WYPRAWKA SZKOLNA » Wyprawka szkolna 2014

Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.

„Wyprawka szkolna”.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2014/2015.

 

Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie, informuje, że do dnia 5 września 2014r. należy składać wnioski do dyrektorów szkół o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. - „Wyprawka szkolna”.

Wnioski są dostępne na stronie internetowej www.mzo.skoczow.pl oraz w sekretariatach szkół.

Miejski Zarząd Oświaty jest koordynatorem programu na terenie Gminy Skoczów.

 

Zgodnie z założeniami programu w roku 2014 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:

 • uczniom  z klas II, III, VI szkoły podstawowej, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej, (tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum), pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539zł netto, zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
 • uczniom z w/w klas, pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, w tym trybie nie może przekroczyć w gminie 5%  ogólnej  liczby uczniów w/w klas.                                      
  Pomoc, o której mowa powyżej przyznawana jest, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń uwzględniającej warunki ekonomiczne i społeczne.
 • niezależnie od dochodu uczniom (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych):
  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
  • z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  • z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym (uczniowie kl. I szkoły podstawowej w przypadku gdy nie korzystają  z podręczników do zajęć z edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej),
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:

 • złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015. Wniosek może złożyć rodzic ucznia, prawny opiekun, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 • rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników.
 • zwrotu kosztów zakupu podręczników dokona dyrektor szkoły, po przedłożeniu dowodu zakupu. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, rachunek lub oświadczenie o zakupie podręczników W przypadku ww. oświadczenia należy podać informację o rozliczeniu wydatków.

Wysokość dofinansowania do podręczników:

 • kl. I szkoły podstawowej (z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym) – do kwoty 175 zł
 • kl. II, III szkoły podstawowej - do kwoty 225 zł
 • kl. VI szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł
 • gimnazjum – do kwoty 350 zł
 • kl. III zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390 zł
 • kl. III szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) - do kwoty 445 zł.
 • w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych.

Podstawa prawna:

-Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie szczegolowych warunkow udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podrecznikow i materialow edukacyjnych.

-Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.     

 

Wszelkie pytania w/s "wyprawki szkolnej" prosimy kierować do dyrektorów szkół (wykaz telefonów szkół) lub do Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie. Osobą koordynującą projekt w Gminie Skoczów jest pani Halina Szczyrba - starszy specjalista tel. 33 487 49 40 wew. 719 lub 722 001 424.

 

NazwaRozmiar
icorozporzadzenie_rady_ministrow_z_dnia_29_lipca_2014_r.pdf766.88 KB
icownioski do dyrektora szkoly.doc

wersja ms word

112.50 KB
icownioski do dyrektora szkoly.pdf

wersja pdf

70.89 KB
Facebook