Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Wyprawka szkolna 2015

WYPRAWKA SZKOLNA » Wyprawka szkolna 2015

Termin składania wniosków: 04.09.2015r.

 

Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.

„Wyprawka szkolna”.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2015/2016.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje:

  •     uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum
  •     uczniów słabowidzących,
  •     uczniów niesłyszących,
  •     uczniów słabosłyszących,
  •     uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  •     uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  •     uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  •     uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  •     uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
  •     uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Szczegółowe informacje o programie "Wyprawka szkolna" w roku 2015 znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowje w zakładce Finansowanie Edukacji / Wyprawka Szkolna dostępne TUTAJ.

 

Wszelkie pytania w/s "wyprawki szkolnej" prosimy kierować do dyrektorów szkół (wykaz telefonów szkół) lub do Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie. Osobą koordynującą program w Gminie Skoczów jest pani Halina Szczyrba - starszy specjalista tel. 33 487 49 40 wew. 719 lub 33 858 43 10 wew. 719

 

NazwaRozmiar
icoZarzadzenieWyprawka2015.pdf529.46 KB
icowyprawka-szkolna-2015a.pdf89.75 KB
Facebook