Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Wyprawka szkolna 2016

WYPRAWKA SZKOLNA » Wyprawka szkolna 2016

Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.

„Wyprawka szkolna”.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2016/2017.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje uczniów :

1)     słabowidzących,

2)     niesłyszących,

3)     słabosłyszących,

4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

–     posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

  • klasy VI szkoły podstawowej,
  • klasy III gimnazjum,
  • szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

Szczegółowe informacje o programie "Wyprawka szkolna" w roku 2016 znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowje w zakładce Finansowanie Edukacji / Wyprawka Szkolna dostępne TUTAJ.

 

Wszelkie pytania w/s "wyprawki szkolnej" prosimy kierować do dyrektorów szkół(wykaz telefonów szkół) lub do Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie. Osobą koordynującą program w Gminie Skoczów jest pani Wiktoria Ponikiewska - 33 858 43 10 wew. 701

 

NazwaRozmiar
icoZarzadzenie 2016.pdf50.20 KB
icowyprawka szkolna 2016.doc50.00 KB
Facebook