Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Wyprawka szkolna 2017

WYPRAWKA SZKOLNA » Wyprawka szkolna 2017

 W roku szkolnym 2017/2018 pomoc skierowana jest do uczniów:

  1. słabowidzących,
  2. niesłyszących,
  3. słabosłyszących,
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5. z niepełnośprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6. z niepełnosprawnoącią ruchową  w tym z afazją
  7. z autyzmem w tym z zespołem Aspergera
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jednną z niepełnosprwności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt1-7

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.127 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 i 949) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.312 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo wprowadzające ustaw- Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 60 i 949) uczęszających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży: do klas II i III dotychczasowj zasadniczej szkoły zawodowaj prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klas I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum, lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

 

 

Facebook