Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

Żłobek - nowe możliwości

EFS » Żłobek - nowe możliwości

 

,,Żłobek - nowe możliwości’’

Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie od 4 lipca 2017r. rozpoczął realizację projektu „Żłobek nowe możliwości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zostanie utworzona filia Żłobka Dziennego, która będzie się znajdować przy Przedszkolu Publicznym nr 4 w Międzyświeciu, ul. Malinowa 2. W nowym żłobku powstanie 24 dodatkowych miejsc opieki. W związku z utworzeniem filii 48 osób na przestrzeni 2 lat będzie miało zwiększone szanse na zatrudnienie, powrót do zatrudnienia, utrzymanie zatrudnienia lub szanse na jego poszukiwanie. Zapewnienie opieki w wymiarze odpowiadającym zatrudnieniu umożliwi połączyć życie zawodowe z pełnieniem opieki, nie ograniczy możliwości zawodowych, nie spowoduje konieczności ograniczania czasu pracy, narażenia na niekorzystne warunki zatrudnienia lub utratę zatrudnienia. W przypadku osób bezrobotnych pozwoli na poszukiwanie i podjęcie pracy.

W budynku, w którym powstanie żłobek zostaną przeprowadzone prace remontowo-renowacyjne. Filia zostanie wyposażona w nowe meble, łóżeczka, krzesełka i stoliki odpowiedniej wysokości, przewijak, wózek, dywany, pomoce dydaktyczne, zabawki, skrzynie na zabawki, naczynia do spożywania posiłków, nocniki, środki czystości i higieniczne.

Planuje się, że opieka w żłobku będzie pełniona od 1 października 2017r. 5 dni w tygodniu w wymiarze 10 godzin dziennie (7-17). Dopuszcza się zmianę czasu pracy w przypadku wniosku rodziców. W ramach pełnienia przez żłobek funkcji opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjnych względem dzieci do lat 3 zaplanowano dodatkowe wsparcie w postaci zajęć ze specjalistami z obszaru logopedii, gimnastyki korekcyjnej i socjoterapii. Wsparcie zostanie skierowane do wszystkich dzieci będących pod opieką żłobka, ponieważ na tym etapie rozwoju nie można stwierdzić, że występuje deficyt, natomiast wprowadzenie specjalistycznej pomocy przyczyni się do ograniczania powstawania wad w/w obszarach. Dodatkowo podniesie rangę pracy żłobka jako instytucji o wysokich walorach – a nie ostatecznego rozwiązania.

Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

Termin realizacji:      od 2017-07-04  do  2019-06-29
Wartość całkowita:    544 840,00 zł
Dofinansowanie:       479 459,20 zł (88,00%)

 

Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie udziału na rynku pracy obejmującego umożliwienie powrotu do pracy, bądź poszukiwania pracy bądź podjęcia zatrudnienia 48 osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do 3 roku życia z terenu Gminy Skoczów i gmin ościennych poprzez poprawę dostępności do usług opiekuńczych obejmujących otwarcie i zapewnienie funkcjonowania filii żłobka w Skoczowie w okresie od 04.07.2017r.-29.06.2019r.
 
Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki produktu:

  • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat : 24 miejsca
  • Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie:48 osób

Zaplanowane wskaźniki rezultatu:

  • Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu: 30 osób
  • Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu:18 osób

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie realizatora: www.mzo.skoczow.pl
w biurze projektu:     Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie, ul. Mały Rynek 1, 43-430 Skoczów, tel.33 858 43 10 we. 719

 

,,Żłobek - nowe możliwości’’

Informacja dla rodziców dzieci przyjętych do filii Żłobka Dziennego w Międzyświeciu

Żłobek - NABÓR TRWA !

REKRUTACJA "Żłobek nowe możliwości"

 

Facebook