Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
EFS

e - dziennik STREFA RODZICA

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

Kuratorium Oświaty

"Otwarcie na zmiany"

Projekty oświatowe » "Otwarcie na zmiany"

Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogórzu, Szkole Podstawowej im. Jana Marka w Pogórzu oraz wzrost wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych (językowych, naukowo-technicznych, ICT, przedsiębiorczości i umiejętności pracy zespołowej) u 140 uczniów (71K i 69M) poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających, warsztatów przedsiębiorczości w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.

Czas realizacji: 01 stycznia 2021r. – 31.12.2022r.

Dofinansowanie z EFS: 240 614,51zł

Wartość projektu: 283 075,90zł

Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu – wskaźniki kluczowe:

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych

Ogółem wartość docelowa: 1

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie

Ogółem wartość docelowa: 1

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK)

Ogółem wartość docelowa: 1

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych

Wartość docelowa kobiety 30

Wartość docelowa mężczyźni 26

Ogółem wartość docelowa 56

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie

Wartość docelowa kobiety 71

Wartość docelowa mężczyźni 69

Ogółem wartość docelowa 140

Planowane do osiągnięcia wskaźniki rezultatu – wskaźniki kluczowe:

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych

Ogółem wartość docelowa 1

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu:

Ogółem wartość docelowa 119

Wartość docelowa kobiety 61

Wartość docelowa mężczyźni 58

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych

Ogółem wartość docelowa 1

 

 

  
Facebook