Masz pytanie, pomysł - napisz do nas
e - dziennik STREFA RODZICA

Elementarz

nasz Elementarz

BIP Skoczów

Gmina Skoczów

EFS

Kuratorium Oświaty

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków edukacyjnych

Na podstawie art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1943) obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.


Jeżeli dowóz zapewniają rodzice, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna do szkoły, przedszkola lub ośrodka własnym transportem lub środkami komunikacji publicznej. Zwrot kosztów przejazdu odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej między Dyrektorem Miejskiego Zarządu Oświaty a rodzicem /prawnym opiekunem ucznia.
 
Zasady zgłaszania wniosku w sprawie dowozu dziecka do szkoły, przedszkola lub ośrodka edukacyjnego:
 
1. Prawo do wystąpienia o zorganizowanie dowozu do szkoły, przedszkola lub ośrodka dla dziecka niepełnosprawnego lub dofinansowanie dowozu przysługuje:
a)  rodzicom dziecka,                        

b)  prawnym opiekunom.

Rodzice lub prawni opiekunowie powinni we wniosku wskazać:
- formę organizacji dowozu ucznia niepełnosprawnego do najbliższej szkoły, przedszkola lub ośrodka edukacyjnego, tj.zapewnienie dowozu przez gminę lub zwrot kosztów przejazdu,
- wskazać okres świadczonej usługi dowozu dziecka do szkoły, przedszkola lub ośrodka edukacyjnego/okres zwrotu kosztów dowozu dziecka.
 
Wnioski na nowy rok szkolny należy składać w biurze podawczym Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie, ul. Mały Rynek 1, 43-430 Skoczów do dnia 15 lipca br
.
 
Uprawnienia do bezpłatnego dowozu do przedszkola, szkoły lub ośrodka edukacyjnego:
1. Do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum – uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty.
2. Do najbliższego przedszkola lub ośrodka edukacyjnego – dzieci niepełnosprawne zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
3. Do ośrodka edukacyjnego umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego - uczniowie
z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych), a także uczniowie z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
 
Zasady organizowania dowozu:
1.Dowóz organizowany jest z miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego do szkoły, przedszkola lub ośrodka edukacyjnego wskazanego we wniosku w sposób zapewniający udział ucznia we wszystkich zajęciach wynikających z planu nauczania.
2.Uczniowie dowiezieni do szkoły wcześniej niż przewiduje to plan zajęć zobowiązani są do skorzystania ze świetlicy szkolnej. Po zakończeniu zajęć uczniowie oczekujący na odwóz do domu są również zobowiązani do skorzystania ze świetlicy szkolnej.
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek rodzica, prawnego opiekuna dziecka niepełnosprawnego (wzór wniosku w załączeniu).
2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
3. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.

NazwaRozmiar
icowniosekWsprawieDowozuUcznia[1].doc30.50 KB
Facebook